Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1969

Multi 69
Grupputställning

Multi 69
Grupputställning

Multi 69
Grupputställning

Multi 69
Grupputställning

Multi 69
Grupputställning

Multi 69
Grupputställning

Multi 69
Grupputställning

Utställningar

1969

Multi 69
Grupputställning

boksida

Ur arkivet, visades

03/11 – 30/11, 1969

Vad är Multi 69? En sociologisk undersökning visade att särskilt ungdomen hade attraherats av Multikonst-utställningen 1967. Detta har arrangörerna tagit fasta på. Den nya multikonst-utställning, som nu planeras, Multi 69, vänder sig speciellt till skolorna. Projektet innebär att ett mycket stort antal utställningar med identiskt lika innehåll ordnas samtidigt på skolor i hela landet. I anslutning till utställningarna presenterar Sveriges Radios skolprogramavdelning konstnärer, konstverk, idéer och avsikter i ett antal TV-program, avsedda för olika stadier från lågstadiet till gymnasiestadiet och vuxenundervisningen. Den gemensamma vernissagen beräknas äga rum den 3 november 1969.

Utställningsvy

800 skolor har redan anmält sitt intresse.
För att kunna bilda oss en uppfattning om den storleksordning projektet skulle få, frågade vi i ett brev till skolorna om deras intresse i maj 1968. 800 skolor förklarade omedelbart att de var intresserade. Även om detta, med tanke på tidpunkten, är ett mycket stort antal, tror vi att ännu många fler kommer att vilja deltaga.

Del av utredningsarbetet.
Multi 69 är en del av den försöksverksamhet som bedrivs parallellt med en statlig utredning – 1965 års musei- och utställningssakkunniga (Mus 65).

Arrangörer.
Konstfrämjandet och Statens Försöksverksamhet med Riksutställningar arrangerar utställningen i samarbete med skolprogramavdelningen vid Sveriges Radio och Skolöverstyrelsen. Konstfrämjandet ansvarar för det praktiska genomförandet av utställningsarrangemangen.

Staten ger förlagskapital.
Utbildningsdepartementet ställer 600.000 kronor till förfogande som förlagskapital med återredovisningsskyldighet.

Utställningarnas innehåll och montering.
Femton olika konstverk beräknas ingå. Tio av dem blir ”multitryck”. Tänkbara tekniker: serigrafi, offsettryck, träsnitt. Fem konstverk blir tredimensionella. Trolig teknik: vakuumformad plast, stansad kartong e.d. Eftersom alla mottagare skall ha identiskt lika utställningar blir upplagornas storlek beroende på antalet deltagande skolor.

För att undvika att hängningssvårigheter uppstår monteras varje utställning på ett skärmmaterial av vit wellpapp, som mycket lätt kan sättas upp. Skärmarnas utseende framgår av bifogade modeller och foto i denna folder.

Konstnärer.
Följande konstnärer har inbjudits att lämna skissförslag till utställningskollektionen: Kerstin Abram-Nilsson, Gert Aspelin, Ola Billgren, Elis Eriksson, Roj Friberg, Enno Hallek, Hertha Hillfon, Jan Håfström, Arne Jones, Olle Kåks, Sivert Lindblom, Lage Lindell, Åke Pallarp, Ulf Rahmberg, Per-Olof Ultvedt.

Valet av konstnärer har skett med tanke på att få stor variation i uttryckssätt och bildinnehåll. Trots att antalet konstverk i varje utställning inte är så stort, tror vi att kollektionen och programverksamheten i anslutning till den skall kunna ge en ganska god uppfattning om viktiga tendenser i dagens konstliv.

Program i radio och TV.
Skolprogramavdelningen gör under hösten 1969 sex TV­program och möjligen också ett antal radioprogram i anslutning till utställningen. Avdelningens materialsektion ger ut trycksaker att användas till programmen och vid utställningsbesök.

Vilket utrymme krävs?
Utställningen kommer att bestå av 4 skärmenheter. På varje sådan finns det plats för fyra konstverk. Till detta kan komma något podium för eventuellt friskulpturer. För att få tillräckligt luftig placering av skärmarna bör minst 40 kvm beräknas.

Fortsatt användning.
Konstverken kan naturligtvis användas även efter utställningstiden, såväl i pedagogiskt syfte som för dekorativa ändamål. Samma sak gäller för skärm-materialet, som också lämpar sig för andra utställningar än den här aktuella.

Vad kostar det för skolorna.
En av förutsättningarna för att försöket skall kunna genomföras är, att varje skola köper sin utställning. Priset är 400 kronor och för det får man konstverk, skärm-material och 200 kataloger. Utställningarna levereras i oktober 1969 mot efterkrav till de skolor som anmält sitt deltagande.

Möjligheter till enskilt köp.
Det är troligt att många elever och lärare kommer att vilja köpa enstaka verk för egen del. Sådana möjligheter kommer att skapas genom en kompletterande produktion av konstverk efter utställningens slut.

Anmälan.
För att hålla nere kostnaderna måste överproduktion undvikas. Vi måste därför ha in beställningar från skolorna innan upplagorna beställs. Anmälan måste därför ske före den 30 november 1968. Även de skolor som i samband med intresseundersökningen beställde kollektionen måste göra en slutgiltig beställning.

Resten av tiden fram till vernissagen i november 1969 beräknas gå åt till produktion av konstverken i upplagor, sortering i utställningskollektioner, montering och utsändning.

Ytterligare upplysningar.
För vidare upplysningar om projektet i dess helhet skriv eller ring till Konstfrämjandet, Wallingatan 23, V,
111 24 STOCKHOLM, tel. 08/24 17 80.

Till skolorna:
I ett tidigare brev har vi berättat om den planerade Multi­konstaktionen för skolor, Multi 69, som startar den 3 november 1969 och som blir ett av de mest omfattande konstpedagogiska experiment som någonsin ägt rum. Nu börjar utställningskollektionerna ta form. Inom de närmaste dagarna skall konstnärerna lämna in skisserna till de konstverk som de ämnar deltaga med. Efter juryns godkännande skall sedan produktionen av upplagor sättas igång.

Därmed är det också dags för skolorna att bestämma sig för deltagande. Senaste anmälningsdatum är nämligen den 30 november i år.

Det kan verka som vi är ute i mycket god tid. Så är det emellertid inte. För att hålla kostnaderna låga kan vi bara tillverka det antal utställningsenheter som vi har avsättning för. Vi måste således veta hur många skolor som deltar innan upplagornas storlek bestäms. Därför måste vi ha ett besked så här tidigt.

De deltagande skolorna kommer underhand att orienteras om hur det hela utvecklas, om konstverken i utställningskollektionen, den närmare utformningen av programmen i TV och radio, det tryckta studiematerial som skall användas m.m. fram till vernissagen den 3 november nästa år, då allting skall vara klappat och klart.

Med utgångspunkt från aktionens omfattning och uppläggning föreställer vi oss att ett mycket stort antal skolor kommer att vilja deltaga.

Vi hoppas naturligtvis på medverkan också från er skola.Välkommen med er anmälan!
Med vänlig hälsning
Riksutställningar Konstfrämjandet
Skolöverstyrelsen
Sveriges Radio, skolprogramavdelningen

Programförklaring från Kungl. Skolöverstyrelsen.
En klar strävan att ge ökat utrymme för estetisk fostran finns i dag i skolans värld. I samtliga läroplaner framhålls att eleverna bör ges en fortlöpande estetisk orientering. Denna berör en mängd områden och förekommer såväl vid belysande av historiska företeelser som vid dagsaktuella kulturyttringar. Till en estetisk fostran hör både ett gestaltande i olika former och en utvärdering och tolkning av andras verk.

Till de läromedel som fordras om skolan skall kunna ge en allsidig estetisk fostran hör dagsaktuell originalkonst. Multi 69 innebär goda möjligheter att förse skolan med detta.

Multi 69 har enligt Skolöverstyrelsens mening ett angeläget ärende och Skolöverstyrelsen hoppas att många elever i Sveriges skolor skall få tillfälle att se utställningen och aktivt delta i denna form av aktuell konstundervisning.

Hans Löwbeer
Kungl. Skolöverstyrelsen

(Samtliga texter finns som helhet i det inscannade bildmaterialet.)