Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1997

Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa
Av Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa,

Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa
Av Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa,

Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa
Av Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa,

Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa
Av Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa,

Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa
Av Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa,

Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa
Av Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa,

Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa
Av Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa,

Utställningar

1997

Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa
Av Takashi Naraha, Minako Masui, Toshiki Karasawa,

Ur arkivet, visades

06/09 – 26/10, 1997

Takashi Naraha – skulptur

Minako Masui – grafik

Toshiki Karasawa – glasmålningar