Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

2017

FRÄMLINGEN I SÖDERTÄLJE
— Södertälje konsthall i samarbete med Konstfack
Grupputställning

FRÄMLINGEN I SÖDERTÄLJE
— Södertälje konsthall i samarbete med Konstfack
Grupputställning

FRÄMLINGEN I SÖDERTÄLJE
— Södertälje konsthall i samarbete med Konstfack
Grupputställning

FRÄMLINGEN I SÖDERTÄLJE
— Södertälje konsthall i samarbete med Konstfack
Grupputställning

FRÄMLINGEN I SÖDERTÄLJE
— Södertälje konsthall i samarbete med Konstfack
Grupputställning

FRÄMLINGEN I SÖDERTÄLJE
— Södertälje konsthall i samarbete med Konstfack
Grupputställning

FRÄMLINGEN I SÖDERTÄLJE
— Södertälje konsthall i samarbete med Konstfack
Grupputställning

Utställningar

2017

FRÄMLINGEN I SÖDERTÄLJE
— Södertälje konsthall i samarbete med Konstfack
Grupputställning

Utställningsaffisch med text

Ur arkivet, visades

03/06 – 10/06, 2017

Vem är ”den andre” ? Hur ska vi kunna gestalta relationen mellan ”vi” och ”dom”? Hur möter vi främlingen? Vem är främlingen? Vem är du och jag? Hur formas våra identiteter? Hur kan vi gestalta ”den Andre”?

Egentligen är Främlingen i Södertälje ingen utställning i vedertagen bemärkelse, utan slutredovisningen för en fortbildningskurs på Konstfack i Stockholm för ett tiotal yrkesverksamma inom konst, kultur och formgivning som har pågått under hela läsåret 2016-2017. Egentligen  är Främlingen i Södertälje dessutom en helt ny och väsentligen bearbetad version av den motsvarande kurs som hölls på Konstfack under läsåret 2014-2015 och som redovisades på Färgfabriken i Stockholm i juni 2015. 

 

I Södertälje konsthall visas förutom måleri och fotografi även installationer och videoverk. Till redovisningen hör även en av kursdeltagarna utformad katalog med konstnärernas egna texter, reflektioner och bidrag.

Kursen har varit en bred tvärvetenskaplig och idéhistoriskt förankrad genomgång av centrala metodologiska förståelsemodeller inom konstnärlig forskning med siktet inställt på att tillhandahålla och samtidigt problematisera dessa modeller i ett samtida perspektiv med tonvikt på begreppet “främlingen”. Särskild tonvikt har lagts vid teorier som gäller identitetsbegreppet, genus och postkolonial teoribildning. Dessutom har de olika teoretiska förhållningssätten gestaltats i praktiskt konstnärligt arbete på basen av regelbundna samtal och gruppdiskussioner, som sedan implementerats i det egna konstnärliga arbetet.

Kursen arrangerades i form av föreläsningar/seminarier, vid vilka främlingen har diskuterats ur olika aspekter med utgångspunkt i den franska språkvetaren och psykoanalytikern Julia Kristevas bok Främlingar för oss själva, som publicerades i svensk översättning 1991. Kristeva, bulgarisk invandrare i Frankrike, skriver bland annat om hur det västerländska samhället har bemött främlingarna genom historien. En annan utgångspunkt har varit hemmet som både begrepp och erfarenhet från Selma Lagerlöf och Zacharias Topelius till Martin Heidegger och Gaston Bachelard – konstellationen ”vi” mot ”dom”. Dessutom har kursen diskuterat det svenska folkhemmets tillblivelse, rasbiologins framväxt, det fula, kroppens kulturhistoria, nazistisk estetik, den postkoloniala teoribildningen, globaliseringen, feminismen och queerbegreppet. Kursen avslutades med reflektioner kring det Europa som ”glömdes bort” i den västeuropeiska diskursen, det vill säga framför allt den central- och östeuropeiska modernismen.

Kursansvarig har varit professor Tom Sandqvist.

I utställningen visas verk av: Narek Aghajanyan, Pernilla Carlsson, Kristoffer Grip, Ingela Johansson, Hanna Kisch, Katarina Klingspor Ekelund, Jochen Lavéno Mangelsdorff, Henning Lindahl, Karin Lindholm, Åsa Lipka Falck, Karin Lundgren-Tallinger, Ulf Lundin, Tom Sandqvist och Sissel Wibom