Södertälje Konsthall

Södertälje Konsthall

Utställningar

1970

Textil Bild
Grupputställning

Textil Bild
Grupputställning

Textil Bild
Grupputställning

Textil Bild
Grupputställning

Textil Bild
Grupputställning

Textil Bild
Grupputställning

Textil Bild
Grupputställning

Utställningar

1970

Textil Bild
Grupputställning

Bild från katalog

Ur arkivet, visades

30/11 – 13/12, 1970

Denna vandringsutställning blev erbjuden som ett färdigt paket från Stockholms läns bildningsförbund Konsektionenpå Östermalmsgatan 1 i Stockholm. På en talong kunde intressenter fylla i sin beställning. Man erbjuder Textil bild under hösten 1970 för en utställningsperiod på 14 dagar. Kostnaden blir 600:-  och i priset ingår amanuens i fyra dagar, katalog på 20 ex. affischer och transporter. I brevet med talongen framgår att man vill erbjuda utställningen till studieorganisationer, kulturnämnder, konsthallar bibliotek och vissa skolor. Tanken är också att den ska kunna fungera som komplement till undervisning inom konst och textil på högstadie- och gymnasienivå. Konstnärerna berättar själva om sin konst i ett medföljande bildband. Intentionen beskrivs i brevet (undertecknat Walter Weimark, Sven Jarl).

Målsättningen med utställningen är att presentera textil som en självständig konstart. Med nytt innehåll och med oförändrade attityder inom miljö- och bildkonst har konventionella material och metoder blivit otillräckliga. Vi redovisar detta i vår utställning där flera av de medverkande konstnärerna använder sig av ”annorlunda” material och tekniker men utställningen omfattar också mera traditionella tekniker som gobelin, batik, broderi m fl.

De flesta av de elva deltagande konstnärerna var utexaminerade från konstfack.

I ett brev från Stockholms läns bildningsförbund Till utställningsarrangörerna i Södertälje framgår att Textil bild visades perioden 30 november – 13 december, brevet är stämplat den 29 oktober 1970. Södertälje fick amanuens Ingegärd Öhman till sitt förfogande under fyra dagar, inklusive hängningsdagen. Ring fru Giertz och gör upp om tid för mottagande, står vidare att läsa. Brevet är undertecknat Annalisa Giertz. Utställningen ger ett starkt intryck av att varit väl genomtänkt och arrangerad!

Medverkande konstnärer: Majken Avén, Inga Brand, Ulla Grytt, Sten Kauppi, Hans Krondahl, Kajsa Melanton, Eva Schaeffer, Alice Sellgren, Barbro Sprinchorn, Maria Triller, Louise Yourstone-Windelius.

Källor: konsthallens arkivmapp, sammanställt av Anneli Karlsson

Scannat ur arkivmaterialet:
Det ser ut san en tio i topplista av textilkonstnärer!
Det var inte meningen!
Målsättningen med utställningen är att presentera textil som en självständig konstart. Med nytt innehåll och med oförändrade attityder inom miljö- och bildkonst har konventionella material och metoder blivit otillräckliga.

Vi redovisar detta i vår utställning där flera av de medverkande konstnärerna använder sig av ”annorlunda” material och tekniker men utställningen omfattar också mera traditionella tekniker som gobelin, batik, broderi mfl. Till utställningen hör ett bildband med kommentarer som presenterar konstnärerna och deras inställning till sitt arbete. Utställningen kan användas som ett komplement till undervisningen inom konst och textil på högstadie- och gymnasienivå. Utställningen inbjuder till temakvällar med debatt och diskussion kring den textila konstartens betydelse i det moderna samhället. Vi kommer också att inbjuda kulturnämndsledamöter och kommunal­män till informationskvällar angående miljöutformning av offentliga lokaler. Utställningen kommer att erbjudas studieorganisationer, kulturnämnder, konsthallar, bibliotek och vissa skolor. Det är vår förhoppning att ett samarbete kan komma till stånd på lokal planet.

Några funderingar i anslutning till utställningen ”Textil bild”.

Vilka ambitioner-intentioner har beställaren-uppdragsgivaren när man planerar ett konstverk för t.ex. en skola eller annan offentlig miljö? Verkligheten är varierande: Man vill ha en färgfläck på en vägg. Man vill ha något att ”klä” miljön med. Ibland t.o.m. kamoflera där något misslyckats.

Men verkligheten kan också vara ett väl genomtänkt projekt, där beställaren, arkitekten och konstnären samarbetar på planeringsstadiet, där skapar man förutsättningar för ett växelspel mellan bild, byggnad och funktion. Resultatet kan göra en grå verklighet till en spännande upplevelse. Har vi råd att undvara en sådan miljö?

Hädiska funderingar, tillspetsade frågor?

Ja, – kanske?

Stockholms läns bildningsförbund är samarbetsorgan för studieförbundens distriktsorganisationer, folkbiblioteken, folkhögskolorna och föreläsningsföreningarna samt i vissa fall även andra kulturella länsorganisationer eller -institutioner.

Bildningsförbundet främjar dels samarbetet inom det egentliga folkbildningsarbetet och dels mellan bildningsorganisationerna i länet och andra kulturella organisationer, skolor, utbildningsanstalter och institutioner i vårt samhälle. Detta arbete sker t.ex. genom anordnande av handledare- och samordningskonferenser, utställningar och debatter.

Länsbildningsförbunden har på senare tid fått allt större betydelse som regional länk i den alltmer omfattande kulturdistributionen i vårt land. Folkbildningsförbundet är riksorganisation för länsbildningsförbunden.